Harita

Harita

HARİTA BİRİMİ

  • Hali hazır harita yapımının altlığını oluşturan ve kadastral sınırların tespitinde kullanılan yüzey ağına ait nirengi poligon ve nivelman noktalarının yaşatılmasını sağlamak ve bunlara ait bilgileri arşivleyip, ihtiyaç duyan birim ve kişilere vermek.
  • OSB sınırları içinde yapılacak planlara altlık teşkil edecek halihazır haritaların yapılmasının ve plan revizyonu veya değişikliği yapılacak alanlarda ise halihazır haritaların güncellenmesinin takibin yapmak.
  • OSB sınırları içerisinde ve OSB tarafından yapılan veya yaptırılan altyapı ve üstyapıya ilişkin imalatların haritasal kontrollerini yapmak.
  • OSB sınırları içerisinde altyapı ve üstyapıya ilişkin AS- Built haritaları yapmak veya yaptırmak, güncellenmesini takip etmek ve bu verileri ilgili birimlerle paylaşımını sağlamak.
  • İmar uygulamalarına ilişkin çalışmaları (ifraz, tevhit, parselasyon vb.) takip etmek.
  • Arsa sahibi tarafından hazırlattırılan ve inşaat ruhsatı almaya esas plankote ve bina aplikasyon tutanağının kontrolünü yapmak.
  • İnşaat ruhsatı alınan parsellerde yapı inşaatı için yer teslim tutanağı ve bina apliksyon tutanağının kontrolünü yapmak.
  • İnşaat ruhsatı alınarak yapı inşaatına başlanan parsellerde yapı projesinin araziye aplikesini ve inşaatın haritasal kontrollerini yapmak.
  • 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulanma İmar Planlarını güncel tutmak. Bilgisayar ortamında güncellemek.
  • OSB Bölge Müdürünün istemiş olduğu veya harita birimini ilgilendiren konular hakkında bilgi, belge ve raporları hazırlayarak Bölge Müdürüne sunmak.
Adı Soyadı Görevi E posta Dahili Hat
Mahmut Varol Topoğraf-Teknisyen mahmutvarol@imesosb.org 146

Telefon

+90 262 722 91 91

Görüş Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir