Dünden bugüne İMES OSB tarihi…

ZAMANDİZİM

Türkiye’de sanayileşme çabaları Cumhuriyetle birlikte yoğunluk kazanarak ekonomik kalkınmanın ve yeni kazanılan siyasi bağımsızlığın temeli olarak görülmüştür. Tornacı, Frezeci, Dökmeci, Modelci gibi meslek dallarında küçük ölçekte sanayi ve tamirat işlerine sahip gayrimüslim vatandaşlarımız sanayileşmenin ilk adımlarını tersanelere yakın olması nedeni ile Haliç’in iki yakasında atmışlardır.

1930

Zamanla Anadolu’dan göç ederek İstanbul’a gelen birçok insanımız bu gayri Müslim vatandaşların işyerlerinde çırak olarak çalıştıktan sonra kendi iş yerlerini açmaya başlamışlardır. Açılan iş yerleri genel olarak eski han odalarından bozma mekânlar, eski ahşap evlerin altı veya merdiven aralıklarında sanayi üretimine hiç müsait olmayan gayri sıhhi alanlar olmuştur. Ülkemiz 1960 yıllarından sonra planlı kalkınma döneminde Sanayi Bakanlığı vasıtasıyla KOBİ’leri destekleme kararı alınmış, bu desteklerden en önemlisi de günün şartlarına uygun modern ve sıhhi işyerlerine sahip olunması için sanayi sitelerine kredi verilmesi şeklinde olmuştur. İmes Sanayi Sitesinin de içinde bulunduğu bulunduğu 650 dönüm büyüklüğündeki arsa bu teşvikten yararlanmak isteyen ve çoğunluğu İstanbul’un Perşembe pazarı, Kasımpaşa, Hasköy, Balat, Topçular vb semtlerinde faaliyet gösteren ve küçük ölçekli sanayi imalatı ve tamirat işyeri ile uğraşan müteşebbisler tarafından İMES Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifini kurarak satın alınmıştır.

1960

Satın alınan arsa üzerinde 1976 yılında inşaat çalışmaları başlamış 1986 yılında tamamlanarak site hizmete açılmıştır. Zamanın İMES yöneticileri,  100 m2 ile 600 m2 arasında değişen büyüklükte 843 adet işyerinin bulunduğu İmes Sanayi Sitesinde gelişen ülke ekonomisine paralel olarak süratle büyüyen firmaların talepleri üzerine, 1997 yılında daha büyük ve modern işyerlerine sahip olma amacı ile İMES ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ kurma çalışmalarını başlatmıştır.  

Yapılan çalışmalar neticesinde Gebze, Dilovası mevkiinde bulunan 10000 dönüm büyüklükteki alan Sanayi Bakanlığı tarafından OSB alanı olarak önerilmiş, önerilen alan yer seçim heyeti çalışmalarını tamamladıktan sonra OSB alanı olarak ilan edilmiş, bu bölgeden 3.000 dönüm büyüklüğe sahip bir alan da İMES OSB’ye tahsis edilmiştir.

1976

3.000 dönüm arazinin neredeyse tamamı, rızaen satın alınmadır. Makina İhtisas olan İmes OSB’de altyapı yatırımı olarak projeleri tamamlanan, yol tesviyesi, parsel tesviyesi ve istinat duvarlarının yapım ihalesi Ağustos 2005 tarihi itibari ile gerçekleştirilmiştir. İhaleyi kazanan yüklenici Eylül 2005’de işe başlayarak bugüne kadar yaklaşık 4.500.000 m3 toprak hareketini gerçekleştirmiştir. Çevre Bakanlığı’ndan bütün bölgeyi kapsayacak şekilde ÇED raporu alınan OSB’de, bölge ile ilgili jeolojik raporlar hazırlattırılarak, Afet İşleri Genel Müdürlüğünce de tasdik edilmiştir.

1/5000 ve 1/1000 imar planları Sanayi Bakanlığı tarafından tasdik edilmiştir, Alt yapı projeleri ( yol, içme suyu, parsel tesviye, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz, Telekom vb. ) proje müellifi tarafından hazırlanmış bölge müdürlüğü tarafından kontrolleri yapılmıştır.

Alt yapı yatırımı olarak; projeleri hazır olan yol, parsel tesviyesi ve istinat duvarlarının yapım ihalesini Ağustos 2005 tarihi itibari ile tamamlayarak Eylül 2005 ayı başından itibaren ihaleyi kazanan yüklenici işe başlamıştır. 15 Ağustos 2006 tarihinde de altyapı yatırımlarının en önemli kalemlerinden biri olan galeri imalatının ihalesi yapılmış ve 13 km uzunluğunda ve 2.5×2.5 ebadında betonarme galeri şeklindeki bu imalatın süresi de 450 gün olarak planlanmıştır. Ayrıca şekillenen parsellerin kademelerini meydana getiren, taş duvarlarının imalatı ve kademeli parsellerden meydana gelen şevlerin korunması amacı ile meydana gelen şevlerin şev stabilizasyonu imalatları da, şevlerin çimlendirilmesi şeklinde devam etmektedir.

2005

Bölgenin doğusunda yer alan ormanlık alanın, korunup kollanması ve yeniden ağaçlandırılması için Orman Bankalığına yapılan müracaat uygun görülerek 770 dönüm büyüklüğündeki bu alan, imar, ıslah ve korumalı amaçlı olarak İMES OSB’ ye tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bu alana 2005 yılında 18.000 adet 2006 yılında da 13.000 adet muhtelif cins ağaç dikilmiştir. Ağaç dikimlerinin üç yıl daha devam ederek beşinci yılın sonunda 770 dönüm İMES özel orman alanının gerçek bir orman görüntüsüne kavuşması hedeflenmektedir. Bu çalışma ile bölgenin doğusunda, derinliği yer yer bir iki km’yi bulan doğal bir koruma bandı tesis edilmiştir.

Bunlar sırası ile;

Alt yapı tesisleri (kanalizasyon hariç) galeri sistemi içerisinden geçmektedir.

Sanayicilere, parseller tesviyeleri tamamlanmış halde tahsis edilmektedir.

Yol imalatları; temel alt malzemeleri üstü, stabilize, üstü 25 cm Dramiksli beton şeklinde imal edilmektedir.

2006

Bölgemizde firmaların ticari nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak için, 24 adet işyeri inşa edilmiştir. Bölgemizdeki fabrikaların tedarikçileri ve yan sanayicilerinin işyeri ihtiyaçları içinde 84 adet işyerinden meydana gelen bölge içerisinde inşaatları tamamlanan küçük sanayi sitesi bölgemiz tedarikçilerinin hizmetine sunulmuştur. İMES OSB projeleri tamamlandığında 214 adet fabrikalarının üretim yapacağı Makine İhtisas OSB olacaktır. Halen 130 adet parsel tahsisi yapılmış olup, 35 adet fabrika üretim aşamasına geçmiştir. Diğer tahsisler, proje ve inşaat aşamasındadır. Ayrıca bölgemizde 900 MVA gücünde Doğalgaz çevrim santrali inşaatı tamamlanmış olup 2014 yılında elektrik üretimine başlamıştır.

İMES Organize Sanayi Bölgesi, ilk önceleri tamirat işleri ile uğraşan, bilahare İMES Sanayi Sitesine taşındıktan sonra, tamir ettiklerini imal eden ve küçük ölçekli sanayi işletmesi haline gelen, müteşebbisimizin orta boy sanayi üretim tesislerine sahip oldukları modern bir endüstri bölgesi olmuştur.

2018